پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SANATNEWS.IR


استخراج حدود 4 ميليون تن انواع مواد معدني در استان لرستان در سال 89
تاريخ خبر: شنبه، 27 فروردين 1390 ساعت: 13:27

به گزارش خبرنگار گروه صنایع صنعت نیوز، ميزان كل استخراج انواع مواد معدني در استان لرستان در سال 89 ، به بيش از 3 ميليون و 850 هزارتن رسيد.
در سال 88 سه ميليون و ششصد هزار تن انواع مواد معدني  از معادن استان لرستان استخراج شده بود .
سازمان صنايع ومعادن استان لرستان پارسال 29 فقره انواع مجوزمعدني شامل 11 فقره پروانه اكتشاف معدني ، 10 فقره گواهينامه كشف معدني با ذخيره احتمالي 9 ميليون تن مواد معدني و 8 فقره پروانه بهره برداري از معادن با سرمايه گذاري 20 ميليارد ريالي و اشتغال زايي براي 68 نفر براي متقاضيان معدنكار صادر كرد.
از ميان 29 فقره مجوزهاي معدني اعطايي به معدنكاران استان لرستان  ، 3 فقره پروانه اكتشاف معدني  به شهرستان " اليگودرز" و 3 فقره گواهينامه كشف معدني به شهرستان " دورود " استان لرستان اختصا ص داشته است.
طي سال 89 بالغ بر يك ميليارد و 400 ميليون تومان بابت حقوق دولتي از معادن استان لرستان دريافت شده است.