جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 7 خرداد 1396     
افزایش۴ .۶ درصدی معاملات مسکن در تهران

به گزارش صنعت نیوز، براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۹۶، معاملات آپارتمان‌های مسکونی ۴. ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت سال 96، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 16.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت ‌امسال ، 45.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

1- حجم معاملات مسکن

در اردیبهشت سال 1396، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 16374 واحد مسـکونی رسـید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6/4 درصد افزایش نشان می دهد.

بررسـی توزیـع تعـداد واحـدهای مسـکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سـال سـاخت بـا سهم 47/6 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده انـد. سـهم مـذکور در مقایسه با اردیبهشت سال قبل 4/4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای بـا قـدمت 6 تـا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت سال 1396 حـاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16/1 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعـداد قراردادهـای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب بـا سـهم 11/4 و 9/4 درصـدی در رتبـه هـای

بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 74/0 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربـوط بـه 10 منطقـه شـهر از درصد 26/0 باقیمانده منطقه 12 و بوده (11 و 1 ،15 ،7 ،10 ،8 ،14 ،2 ،4 ،5 مناطق شامل فراوانی بیشترین به ترتیب)

تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

 

2- تحولات قیمت مسکن

در اردیبهشت سال 1396، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معاملـه شـده از طریـق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 45/3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیـب 3/7 و 5/7 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسـبت بـه مـاه مشـابه سال قبل به منطقه 7 (معادل11/2 درصد) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقـه 22 (معـادل 4/7 درصـد) تعلق دارد

در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 97/6 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 22/1 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/1 و 3/8 درصد افزایش نشان می دهد.

 

3- تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در دو ماهه نخست سال 1396

در دو ماهه نخست سال 1396، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 21/8 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 2/3 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 44/5 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 4/8 درصد افزایش نشان می دهد.

 

4- سایر شاخصهای آماری بازار معاملات مسکن

4-1- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی "30 تا 35" میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنـابا سهم 12/5 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی "35تا 40" و "25 تا 30" میلیون ریال به ترتیب با سهم های 11/2 و 11/1 درصدی، در رتبه های بعدی قرار گرفتـه انـد.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 61/2 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (45/3 میلیون ریال) معامله شده اند.

 

2- 4 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسـکونی معاملـه شـده بـر حسـب سـطح زیربنـای هـر واحـد مسـکونی در اردیبهشت سال 1396 نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسـکونی بـا زیربنـای "60 تا 70" متر مربع معادل 15/9 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای "50 تا 60" و "70 تا 80"

متر مربع هر کدام با سهم یکسان 13/6 درصدی در رتبه بعـدی قـرار دارنـد.

در مجمـوع در ایـن مـاه، واحـدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 52/7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

3-4 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در اردیبهشت سال 1396، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش "1500 تا 2000" میلیون ریال با اختصاص سهم 12/5 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.

واحدهای دارای ارزش"2000 تا 2500" و "1000 تا 1500" میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 11/9 و 11/7 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 48/9 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

5- تحولات اجاره بهای مسکن

در اردیبهشت سال 1396 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شـهری نسـبت بـه مـاه مشابه سال قبل به ترتیب 11/5 و 9/7 درصد رشد نشان می دهد.

ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می شود و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاستهای کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجـاره بهـا بـا

تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجـاره بهـای مسـکن اعـم از شخصـی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 1390=100) معادل 28/4 درصد است.

6- جمع بندی

در اردیبهشت سال 1396 حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 16/4 هزار فقره و 45/3 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/4 و 5/7 درصد افزایش نشان می دهد.

رشد معاملات بازار مسکن در این ماه نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن و نویدبخش بهبود شاخصهای عملکرد این بازار در سال جاری است.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای

مسکن در اردیبهشت سال 1396 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره می باشد، به طوریکه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11/5 و 9/7 درصد رشد نشان می دهد.

این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، ماهانه ازجانب اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

 
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: